Právna poznámka

Túto stránku vytvoril:

MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság
Bottyán J. u. 15.
4401 Nyíregyháza
Maďarsko
registračné číslo: 15-09-062150

 Hosting tejto stránky zabezpečuje:

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCE
Tel: +33 (0)1 48 13 00 00
Fax: +33 (0)1 48 13 31 21

 Vedùci publikàcie : Právní poznámka

Skôr než si začnete prezerať stránku Michelin určenú pre produktový rad pre nákladné vozidlá, si pozorne prečítajte podmienky jej používania. Táto stránka je určená pre predajcov a používateľov pneumatík pre nákladné vozidlá na Slovensku. Prejdite na roletové menu, cez ktoré sa dostanete na stránku želanej krajiny.

Spoločnosti skupiny Michelin majú svoj vlastný právny štatút a vystupujú ako samostatné právnické osoby. Aby sme však uľahčili komunikáciu informácií uvedených na tejto stránke, budú sa používať nasledujúce termíny: „Michelin“, „Skupina“, „skupina Michelin“ a „my“; tieto termíny sa používajú na označenie všetkých spoločností skupiny Michelin, z ktorých každá riadi nezávisle svoju činnosť.

ČLÁNOK 1: CIEĽ

Cieľom týchto ustanovení je definovať podmienky, za ktorých Vám spoločnosť Michelin sprístupňuje svoju stránku a podmienky, za ktorých môžete na ňu vstupovať a používať ju. Pri každom prihlásení sa na túto stránku sa musia prísne dodržiavať tieto podmienky, pričom Michelin si vyhradzuje právo kedykoľvek ich upraviť alebo aktualizovať. Prístupom na stránku a jej používaním prijímate tieto podmienky a súhlasíte s postupmi spoločnosti Michelin ohľadne dôvernosti a ochrany osobných údajov.

ČLÁNOK 2: PRÍSTUP NA STRÁNKU

Túto stránku môžu navštíviť akýkoľvek používatelia. Obsahuje časti, kde sú uvedené skúsenosti spoločnosti Michelin v oblasti mobility, inovácií v oblasti pneumatík na nákladné autá, katalóg pneumatík Michelin a „dealer locator“. Na tejto stránke je tiež vyhradený priestor určený na registráciu do asistenčnej služby Michelin Euro Assist.

Michelin sa snaží udržať stránku dostupnú, pričom však nie je viazaná takouto povinnosťou. Na účely údržby, aktualizácie a z akýchkoľvek iných dôvodov, hlavne technického či právneho charakteru, môže byť prístup na stránku obmedzený prípadne prerušený. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto prerušenia a dôsledky, ktoré by z toho mohli pre vás vyplynúť.

Zaväzujete sa nevstupovať na stránku podvodným spôsobom, a to najmä do interaktívnych služieb, v prípade existencie takýchto služieb.

ČLÁNOK 3: PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Obsah stránky (hlavne, a okrem iného, informácie, texty, grafy, údaje, obrázky, fotografie, vizuály, videá a zvukové záznamy, programy a databázy) ako aj forma všetkých týchto prvkov a samotnej stránky sú chránené autorským právom a/alebo inými právami duševného vlastníctva. Obsah je výlučným vlastníctvom spoločnosti Michelin a/alebo jej pobočiek. Akékoľvek kópie, reprodukcie, reprezentácie, využívanie, adaptácie, obmeny, úpravy, preklady, celkové či čiastkové rozširovanie obsahu, ktorý patrí spoločnosti Michelin a/alebo jej pobočkám, ktoré previedli práva na spoločnosť Michelin, a to akýmkoľvek spôsobom, sú zakázané s výnimkou použitia výlučne spôsobom a v rozsahu dovolenom v § 24 a nasl. zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon“). Obsah uvedený na tejto stránke sa môže upravovať bez predchádzajúceho upozornenia a bude sprístupnený bez akejkoľvek záruky, výslovnej či nevýslovnej, a neposkytuje právo na žiadne odškodnenie. Obsah je chránený autorským právom © 1997 – 2013 Michelin. Logá sú registrované ochranné známky.

Údaje súvisiace s predajcami pneumatík na nákladné autá, ktoré boli zhromaždené a sprístupnené na účely prezerania pre používateľov tejto stránky tvoria databázu, ktorú Michelin vytvoril a vlastní. Obsah tejto databázy je teda chránený Autorským zákonom.

Návštevou tejto stránky sa zaväzujete, že nebudete:

  • reprodukovať, reprezentovať, prekladať, adaptovať alebo transformovať, celkovo alebo čiastočne, akýmkoľvek spôsobom, obsah tejto databázy;
  • extrahovať, uskladňovať, reprodukovať, reprezentovať alebo uchovávať, priamo či nepriamo, na akomkoľvek zariadení, akýmkoľvek spôsobom alebo v akejkoľvek podobe, celok alebo kvalitatívne či kvantitatívne podstatnú časť obsahu databázy;
  • opätovne využívať, sprístupnením verejnosti, celok alebo kvalitatívne či kvantitatívne podstatnú časť obsahu databázy, a to v akejkoľvek podobe;
  • extrahovať alebo opätovne využívať, opakovane a/alebo systematicky, kvalitatívne či kvantitatívne nepodstatné časti obsahu databázy, ak takéto úkony nie sú zvyčajné alebo primerané.

Akékoľvek porušenie autorských práv týkajúcich sa databázy môže byť sankcionované podľa § 56 Autorského zákona. Porušovanie autorských práv môže viesť až k trestnému stíhaniu za trestný čin porušovania autorského práva podľa §283 Trestného zákona.

ČLÁNOK 4: ELEKTRONICKÁ POŠTA

Na elektronickú komunikáciu so spoločnosťou Michelin musíte vyplniť formuláre pre elektronickú komunikáciu, ktoré sú dostupné na stránke. Odpovede na e-maily vypracované spoločnosťou Michelin ako aj prístup na stránku a k obsahu sa nesmú osvojovať a nesmú byť dôkazom vykonávania reklamnej, propagačnej či obchodnej činnosti na území krajiny, kde sa nachádza používateľ.

ČLÁNOK 5: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používaním stránky dáva používateľ spoločnosti Michelin svoj výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu a na účely podľa tohto článku 5 podmienok.
Vo všeobecnosti môžete navštíviť našu stránku bez uvedenia Vašej identity a poskytnutia vašich osobných údajov. Michelin od Vás môže príležitostne žiadať osobné údaje, napríklad na účely odpovede na Vašu otázku, poskytnutia služby alebo na marketingové účely.
Údaje sa spracúvajú v rozsahu meno, adresa, telefónne číslo, fax a elektronická adresa .
S cieľom poskytnúť Vám čo najlepšie služby, Michelin zhromažďuje anonymné údaje súvisiace s Vaším prehliadaním stránky, čím meria jej návštevnosť. Michelin spracúva tieto štatistiky ohľadne návštevníkov stránky za účelom hlbšieho porozumenia spôsobu jej návštevnosti, zistenia počtu návštevníkov, zistenia ktoré špecifické podstránky navštevujú ako aj dĺžky a frekvencie návštev, atď. Jediným cieľom týchto štatistík je zlepšenie služieb poskytovaných na týchto stránkach.

5.1 Pre koho sú určené osobné údaje

Údaje zhromaždené prostredníctvom našej stránky sú určené pre spoločnosť Michelin a jej vybraných partnerov a/alebo poverených poskytovateľov služieb. Tí sa zmluvne zaviazali dodržiavať dôverný charakter a bezpečnosť údajov, ktoré im budú odkomunikované a využívať ich len na plnenie úloh, ktoré im boli zadané. Michelin sa zaväzuje, že nebude predávať, prenajímať či postupovať vaše osobné údaje tretím stranám. Michelin však bude môcť postúpiť Vaše osobné údaje v prípade vykonania súdneho alebo správneho rozhodnutia v rámci dodržiavania platnej legislatívy alebo za účelom ochrany svojich práv a majetku.

5.2 Právo na prístup, úpravu, zmazanie a námietku

Ohľadne osobných údajov, ktoré nám poskytnete, budete mať právo požiadať o opravu alebo likvidáciu ako aj na podanie námietky voči spracúvaniu, využívaniu alebo poskytovaniu Vašich osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, napr. na účely priameho marketingu.
Tieto práva môžete uplatniť písomne, zaslaním listu na nasledujúcu adresu: MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Bottyán J. u. 15, 4401 Nyíregyháza, Maďarsko.

5.3 Odkazy na internetové stránky

Na našej stránke môžu byť uvedené odkazy na iné stránky. Zdôrazňujeme, že Michelin nezdieľa Vaše osobné údaje s týmito stránkami s výnimkou použitia tlačidiel sociálnych sietí podľa nižšie uvedeného článku 5.4. Upozorňujeme, že keď opustíte našu stránku, môžete podliehať iným postupom ochrany osobných údajov, na ktoré Michelin nemá žiadny vplyv a nenesie za ne zodpovednosť.

5.4 Sociálne siete

Internetová stránka využíva presmerovacie tlačidlá na sociálne siete (ďalej len „tlačidlá sociálnych sietí“), ktoré poskytli a ktoré prevádzkujú jednotlivé sociálne siete. Tieto tlačidlá sociálnych sietí sú identifikovateľné podľa loga jednotlivých sietí. Tieto tlačidlá Vám umožňujú zverejniť hypertextové odkazy alebo obsah našej stránky na Vašom profile v danej sociálnej sieti. Umožňujú vám taktiež zverejniť na Vašom profile upozornenia na obsah, ktorý ste označili ako obľúbený alebo na komentáre, ktoré ste k obsahu uviedli, alebo odporučiť daný obsah na Vašom profile. Keď použijete tlačidlá sociálnych sietí, budete teda zdieľať informácie so sociálnou sieťou, na ktorej sú uložené. Michelin nemá žiadny vplyv na spôsob, akým tieto sociálne siete zbierajú a spracúvajú Vaše údaje. Ak sa chcete oboznámiť s predmetom a rozsahom zbierania údajov, spracovaním a ďalším využívaním údajov, ktoré zdieľate použitím tlačidiel sociálnych sietí, môžete si preštudovať zásady ochrany súkromia daných sociálnych sietí.
Avšak, i keď nepoužijete tlačidlá sociálnych sietí, pri prezeraní podstránok našej stránky, na ktorých takéto tlačidlá sú, Váš prehliadač môže vytvoriť priame spojenie so servermi sociálnej siete. Ak nie ste prihlásený do sociálnej siete počas prezerania našej stránky, alebo ak nemáte vytvorený účet na určitej sociálnej sieti, táto sieť môže prevziať dátum a hodinu, kedy ste si stránku prezerali, jej URL, ako aj technické údaje týkajúce sa vašej IP adresy, prehliadača a operačného systému, ktorý používate. Ak ste počas prezerania prihlásený do určitej sociálnej siete, tlačidlo taktiež umožňuje prepojenie prezeranej stránky s Vaším užívateľským účtom. Ak nechcete, aby sociálna sieť prepájala informácie zozbierané našou stránkou s Vaším užívateľským účtom, musíte sa počas prezerania našej stránky z danej sociálne siete odhlásiť. Michelin nemá žiadny vplyv na zbieranie a spracúvanie Vašich údajov o prezeraní, ktoré zozbierajú sociálne siete prostredníctvom tlačidiel, a preto Vás vyzýva, aby ste si preštudovali zásady ochrany súkromia týchto sietí a oboznámili sa tak s účelom používania týchto informácií, a to hlavne na reklamné účely.
Naša stránka nezbiera údaje o Vašich profiloch na sociálnych sieťach.

5.5 MYACCOUNT

MyAccount je personalizovaný portál určený výlučne pre zákazníkov s nákladnými autami so sídlom v jednom z členských štátov Európskej únie, t.j. vo Francúzsku, Španielsku, Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Spojenom kráľovstve, Beneluxe, Švédsku, Fínsku, Nórsku, Poľsku, Taliansku, Českej republike, Rumunsku, na Slovensku, v Slovinsku, Grécku alebo Portugalsku. MyAccount bude zavedený aj pre Turecko. Po registrácii tento personalizovaný účet umožňuje prístup k rôznym službám (prístup k zľavám Sell Out Promotions, Damage Garantee, Michelin Euro Assist subsription, Drive&Save, Casing Bonus, atď.).
Na prístup do tohto personalizovaného portálu MyAccount je potrebné vytvoriť používateľský účet a vyplniť na to určený formulár. Spoločnosť Michelin pri tejto príležitosti zozbiera z Vášho profilu osobné údaje ako priezvisko, meno, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje týkajúce sa Vašej spoločnosti ako aj vozového parku. Na využívanie niektorých služieb sa bude vyžadovať aj kód IBAN. Tento údaj bude zachovaný len po dobu, ktorá je potrebná na realizáciu transakcií súvisiacich so službami ako vrátenie peňazí, propagačné akcie a bonusy. Spoločnosť Michelin sa zaväzuje prijať všetky nutné opatrenia na zabezpečenie týchto údajov a najmä také opatrenia, ktoré zabránia ich úpravám, poškodeniu alebo prístupu neoprávnených tretích strán k týmto údajom.
Vyššie uvedené údaje sú určené pre poskytovateľov služieb, ktoré využívate.
Pri registrácii spoločnosť Michelin vytvorí Vaše osobné a dôverné používateľské meno a heslo. Budete jedinou zodpovednou osobou za to, ako sa budú využívať. Spoločnosť Michelin sa zaväzuje, že údaje prevzaté z Vášho profilu nebude využívať na komerčné účely bez Vášho predchádzajúceho súhlasu.
Spoločnosť Michelin nebude uchovávať osobné údaje po dobu dlhšiu, než je doba potrebná na účely, na ktoré boli zozbierané, alebo dlhšie než je zákonom stanovená lehota.

ČLÁNOK 6: ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ

Obsah šírený na stránke je poskytovaný „tak ako je“ bez akejkoľvek výslovnej či implicitnej záruky. Michelin si vyhradzuje právo upraviť, opraviť, prerušiť a/alebo zmazať obsah alebo prístup na stránku, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Michelin nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade napadnutia Vašich elektronických zariadení následkom šírenia vírusu alebo iného nebezpečného počítačového softvéru. Je Vašou zodpovednosťou prijať všetky potrebné opatrenia za účelom ochrany Vašich elektronických zariadení.

Michelin, jeho zamestnanci, dodávatelia a partneri uvedení na stránke nenesú žiadnu zodpovednosť v rámci občianskoprávneho, trestného alebo akéhokoľvek iného konania, za žiadnu škodu, priamu či nepriamu ani za žiadnu ujmu, a to najmä, finančného či obchodného charakteru ako dôsledok používania stránky alebo akýchkoľvek informácií získaných na stránke.

Stránka môže obsahovať jednoduché alebo hĺbkové odkazy na stránky partnerov spoločnosti Michelin alebo stránky tretích strán s ich oprávnením pre hĺbkové odkazy. Michelin nijako nekontroluje tieto stránky a teda nenesie žiadnu zodpovednosť ohľadne ich dostupnosti, náležitosti, disponibility, obsahu, reklamy, výrobkov a/alebo služieb dostupných na alebo prostredníctvom týchto stránok. Michelin preto nenesie žiadnu zodpovednosť za priame či nepriame škody, ktoré by mohli vzniknúť Vaším prezeraním týchto stránok alebo používaním stránok partnerov alebo z dôvodu nedodržiavania podmienok danej stránky.

ČLÁNOK 7: VOĽBA PRÁVA A PRÁVOMOCI

Všetky spory súvisiace so stránkou budú podľa týchto podmienok rozhodované súdmi Slovenskej republiky a budú sa riadiť a analyzovať podľa práva Slovenskej republiky. Používaním stránky dáva používateľ svoj výslovný súhlas s touto doložkou. V prípade posúdenia niektorého z ustanovení týchto podmienok ako protiprávneho, neplatného alebo nepoužiteľného z akéhokoľvek dôvodu, nebude sa považovať za súčasť týchto podmienok a nebude mať vplyv na platnosť a uplatňovanie ostatných ustanovení.